Nghiên cứu quan sát lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu quan sát lâm sàng (Observational study) là một trong 2 dạng chính của nghiên cứu lâm sàng  (Clinical study). Trong nghiên cứu quan sát lâm sàng, các nhà nghiên cứu sẽ quan sát theo dõi và đánh giá các mục tiêu liên quan đến kết quả sức khỏe của những người tham gia vào chương trình điều trị hiện tại.

Trả lời