Thời gian sống còn trung vị

07.08.2023 12:54 sáng

Thời gian sống còn trung vị (Median survival time: MST) là thuật ngữ thường dùng trong thử nghiệm lâm sàng đối thuốc điều trị ung thư. Là khoảng thời gian được tính từ khi bắt đầu điều trị thuốc thử nghiệm cho đến thời điểm có 50% số bệnh nhân tham gia đã tử vong.

  • Ví dụ có 49 bệnh nhân cùng tham gia thử nghiệm lâm sàng, MST là khoảng thời gian tính từ thời điểm bắt đầu điều trị cho đến khi bệnh nhân thứ 25 tử vong.

Trả lời