Thuyên giảm một phần

07.08.2023 12:54 sáng

Thuyên giảm một phần (Partial remission: PR). Tham khảo “Đáp ứng một phần

Trả lời