Epitope

07.08.2023 12:54 sáng

Epitope còn gọi là vị trí đặc hiệu kháng nguyên. Khi một kháng thể liên kết với một kháng nguyên (chẳng hạn như vi sinh vật gây bệnh hoặc các chất đại phân tử), nó không nhận diện toàn bộ kháng nguyên mà chỉ nhận diện một phần đặc hiệu trên kháng nguyên và liên kết với nó. Vị trí liên kết đặt hiệu này trên kháng nguyên, được gọi là epitope. Ngược lại vị trí liên kết trên kháng thể được gọi là paratope.

Trả lời