Thụ thể 5-HT1F

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể 5-HT1F là một phân nhóm của họ thụ thể serotonin chủ yếu nằm trong não. Nó liên quan đến việc điều chỉnh cơn đau, tâm trạng và hành vi. Kích hoạt thụ thể 5-HT1F đã được chứng minh là có tiềm năng điều trị chứng đau nửa đầu.

Chất chủ vận thụ thể 5-HT1F bao gồm thuốc lasmiditan là những loại thuốc hoạt động bằng cách liên kết và kích hoạt thụ thể, dẫn đến giảm giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến việc truyền đau. Lasmiditan là một loại thuốc được FDA chấp thuận để điều trị chứng đau nửa đầu cấp tính.

Chất đối vận thụ thể 5-HT1F là những loại thuốc hoạt động bằng cách liên kết và ngăn chặn thụ thể, có thể làm tăng giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến quá trình truyền đau.

Trả lời