Độ lọc cầu thận ước tính

07.09.2023 9:40 chiều

Độ lọc cầu thận ước tính (Estimated Glomerular Filtration Rate: eGFR)

Tham khảo độ lọc cầu thận