In vivo

07.08.2023 12:54 sáng

In vivo là tiếng Latinh có nghĩa là “bên trong cơ thể sống”. Dùng để chỉ một việc được thực hiện bên trong một cơ thể sống. Khi một nghiên cứu được thực hiện in vivo, có nghĩa là nghiên cứu được thực hiện trên mô hình động vật hoặc thử nghiệm trên người. Trong trường hợp này, mọi việc diễn ra bên trong một cơ thể sống.

Trả lời