Tiêu chuẩn chọn lọc

07.08.2023 12:54 sáng

Trong nghiên cứu lâm sàng, không phải người tự nguyện nào đăng ký cũng được tham gia. Nhằm hạn chế các sai số trong quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu lâm sàng, người tham gia tự nguyện phải đáp ứng các “tiêu chuẩn chọn lọc (Inclusion criteria)” đã được mô tả trong protocol.

Trả lời