cDNA

11.10.2023 5:13 chiều

Sơ lược 

cDNA hay DNA bổ sung (Complementary DNA) là một phân tử DNA tổng hợp, có nguồn gốc từ mẫu mRNA. Nó được gọi là “bổ sung” vì nó được tổng hợp theo quy tắc bổ sung dựa trên mRNA, có nghĩa là tuân theo các quy tắc ghép cặp bazơ (A với T và G với C). cDNA thường là chuỗi đơn và đại diện cho trình tự mã hóa của gene, loại trừ các vùng không mã hóa như intron.

Cấu trúc

cDNA là chuỗi đơn và mang thông tin di truyền theo trình tự tuyến tính. Nó bao gồm một chuỗi các nucleotide, giống như DNA thông thường, với các bazơ adenine (A), cytosine (C), guanine (G) và thymine (T). Trình tự của phân tử cDNA bổ sung với mRNA mà nó được tổng hợp từ đó, với T thay thế U (uracil) trong mRNA.

Các ứng dụng của cDNA

  • Phân tích biểu hiện gene: cDNA được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu biểu hiện gene. Nó có thể được sử dụng trong các kỹ thuật như RT-qPCR (Phản ứng chuỗi polymerase định lượng phiên mã ngược) để đo mức mRNA, cung cấp thông tin chuyên sâu về gene nào đang hoạt động trong một mẫu nhất định.
  • Nhân bản gene: cDNA có thể được chèn vào một plasmid hoặc vector, tạo ra phân tử DNA tái tổ hợp có thể được đưa vào tế bào chủ. Đây là một phương pháp phổ biến để nhân bản các gene cụ thể.
  • Genomics chức năng: Các nhà nghiên cứu sử dụng thư viện cDNA để nghiên cứu chức năng gene. Thư viện là tập hợp các bản sao cDNA đại diện cho toàn bộ bộ gene trong một sinh vật, cho phép phân tích chức năng.
  • Phát triển thuốc: Thư viện cDNA và trình tự cDNA có thể có giá trị trong việc khám phá thuốc bằng cách xác định các mục tiêu thuốc tiềm năng hoặc hiểu được cơ sở phân tử của bệnh.
  • Nghiên cứu tiến hóa: cDNA có thể được sử dụng để nghiên cứu sự tiến hóa của gene và kiểu biểu hiện của chúng ở các loài khác nhau.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).