Chất đối vận thụ thể melanocortin

07.08.2023 12:54 sáng

Chất đối vận thụ thể melanocortin (melanocortin receptor atagonist)

Tham khảo : Thụ thể melanocortin

Trả lời