Mục đánh giá

07.08.2023 12:54 sáng

Mục đánh giá (Endpoint) hay tiêu chí đánh giá là thuật ngữ thường được sử dụng trong nghiên cứu lâm sàng, nhằm đánh giá mức độ hiệu quả và tính an toàn của thuốc nghiên cứu theo các hạng mục. Điều quan trọng là hiệu quả của thuốc có được đánh giá một cách khách quan và kết quả có mang tính phổ quát hay không. Trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng, “Mục đánh giá” cần được mô tả trong protocol thử nghiệm lâm sàng, bao gồm cả phương pháp phân tích các hạng mục.

Có hai loại “Mục đánh giá”:

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời